indices

Chỉ số

Index là một danh mục đầu tư giả định, đại diện cho một phân khúc cụ thể của thị trường tài chính. Chỉ số thị trường tập hợp các tài sản tài chính được xác định trước, thường có mẫu số chung như khu vực tài chính hoặc khu vực địa lý. Các chỉ số là cách phổ biến để các nhà đầu tư đánh giá hiệu suất chung thị trường, vì chỉ ố cung cấp một mô tả và tầm nhìn rộng rãi về các xu hướng hiện tại. Chỉ số được tính dựa trên giá trị kết hợp của tất cả các tài sản cơ bản có trong Chỉ mục.

Đòn bẩy 1:100
Spread chặt chẽ
Kỹ quý thấp
Thị trường toàn cầu
ĐĂNG KÝ
indices

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Forex

Cổ phiếu

Hàng hóa

Trái phiếu