stocks

Cổ phiếu

Cổ phiếu hoặc cổ phần đại diện cho một phần sở hữu trong một công ty. Cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất trên các sàn giao dịch chứng khoán, có cả thảy 60 sàn trên toàn thế giới. Một công ty sẽ bán Cổ phần để gây quỹ, và khi một nhà đầu tư mua các Cổ phần này, họ sẽ thu lãi hoặc bị thua lỗ tương ứng với số cổ phần họ nắm giữ của công ty. Cổ phiếu thường là nền tảng của một danh mục đầu tư, vì lịch sử giao dịch của chúng vượt trội hơn so với các công cụ tài chính khác.

Đòn bẩy 1:50
Thị trường toàn cầu
Mua & bán dễ dàng
Danh mục đầu tư đa dạng
ĐĂNG KÝ
stocks

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Forex

Hàng hóa

Chỉ số

Trái phiếu